Nieruchomości, czyli…

Nieruchomości, czyli…

Nieruchomości, czyli…

Wszelkie rozważania na temat nieruchomości warto rozpocząć od odpowiedzi na podstawowe i zdawać by się mogło oczywiste w odpowiedzi pytanie. Czym są nieruchomości? Słowo klucz, które jest na pierwszy rzut oka oraz w pierwszym odruchowym skojarzeniu oczywiste. Określenie bardzo częste w użyciu, w odniesieniu praktycznie do wszystkiego co się tyczy biura nieruchomości. W pojęciu nieruchomości zamykają się również wszystkie tematy związane z pracą agenta. O nieruchomościach można mówić w korelacji do budynków trwałych, przypisanych do gruntu, innym mieniu nieruchomym i gruntach. Jednak polskie prawo nie definiuje jednoznacznie pojęcia nieruchomości. Przeglądając krajowe akty prawne, znaleźć można następujące rodzaje definicji: nieruchomości budynkowe, części budynków, a także nieruchomości gruntowe. Rozważanie szczegółowego ich znaczenia pozostawmy prawnikom, zawodu, tak nierozerwalnie związanego z tą branżą i innym osobom z dużą wiedzą prawną. Zadaniem ich jest m.in. rozwiązywać nie do końca klarowne stany prawne czy zaniedbania lub zaniechania narosłe przez pokolenia. Skrajne inne kierunki spojrzenia na definicję nieruchomości rozciąga się na szereg funkcji i zadań, złożoności i zależności. Każdego dnia współpracując z klientami nie ma to, aż takiego znaczenia, ale bardzo obrazowo określa obszar działalności biura nieruchomości w Kielcach.

Nieruchomości wg prawa cywilnego

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Wyodrębnienie nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w odniesieniu do gruntów – geodezyjnym).

Nieruchomości wieczystoksięgowe

W myśl zapisów art. 24 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, „nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą”. Fakt utworzenia dla nieruchomości odrębnej księgi wieczystej jest wymogiem formalnym jej wyodrębnienia. „Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości”. Jednak, w ramach jednej księgi wieczystej mogą być ujawnione działki, które niekoniecznie muszą spełniać warunki określone w przytoczonym powyżej art. 46 § 1 k.c. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości.

Zapraszamy do biuro nieruchomości Kielce.

Subskrybuj nowe oferty