Regulamin serwisu

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO „EUROLOCUM.pl”.

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Określone poniżej „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego EUROLOCUM.pl” na stronach        www.eurolocum.pl   określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie EUROLOCUM.pl, w ramach którego EUROLOCUM.pl zamieszcza informacje dotyczące tematyki nieruchomości

II.   DEFINICJE

Użyte w regulaminie pn. „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego EUROLOCUM.pl”,  na stronach         www.eurolocum.pl sformułowania oznaczają:

 • EUROLOCUM.pl – oznacza firmę WOJSA – NIERUCHOMOŚCI „Eurolocum.pl” Czesław WOJSA; NIP 657-100-55-60; Regon 291803443, pod którą prowadzona działalność gospodarcza polegająca na szeroko pojętej obsłudze rynku nieruchomości, która jest twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego. Jednym podmiotem uprawnionym do dysponowania jego zasobami.
 • Serwis – serwis tematyczny EUROLOCUM.pl,  poświęcony tematyce nieruchomości.
 • Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego EUROLOCUM.pl , materiały obejmujące w szczególności informacje o nieruchomościach, artykuły i opracowania, formularze kontaktowe.  Na zasoby serwisu składa się pakiet informacyjny.
 • Pakiet informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
 • Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III.     OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

Dostęp do części zasobów serwisu określanej, jako pakiet informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. „Eurolocum.pl”, zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

 • MS Internet Explorer od 8.0
 • Firefox od 3.0
 • Chrome od 10.0
 • Opera od 10.0

Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies  i oprogramowanie Javascript.

IV.    ZOBOWIĄZANIA „EUROLOCUM.pl”

 1. „EUROLOCUM.pl” zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony

V.     ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego EUROLOCUM.pl” oraz z dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie udostępnionych w serwisie materiałów, w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności zarobkowej.

VI.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. „EUROLOCUM.pl” oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością, a zaprezentowane ogłoszenia i  informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 2. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2
 3. „EUROLOCUM.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 4. Użytkownik serwisu ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
 5. „EUROLOCUM.pl” nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awariami łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII.        PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Posiadane przez EUROLOCUM.pl” dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) – dalej, jako Ustawa) po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
 2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym także z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest WOJSA – NIERUCHOMOŚCI „Eurolocum.pl” Czesław WOJSA. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres poczty elektronicznej biuro@eurolocum.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 5. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.
 6. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres poczty elektronicznej biuro@eurolocum.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 7. W trosce o jakość usług rozmowy telefoniczne prowadzone z pracownikami biura, mogą być rejestrowane.

 

 

Subskrybuj nowe oferty